25 post categorizzati come "Giapponese_D1) FRASE CHIAVE"

キーフレーズ / Kifurezu

04/05/10

Unita` 5-5 >> 「~ませんか」「~ましょう」

Oggi studiamo 「~ませんか」「~ましょう」.

「~ませんか」 Richiesta cortese. (Potresti...? / Potrebbe...?)
「~ましょう」  Imperativo prima persona plurale. (andiamo!)

Unita5_5

============================================

one 今度(こんど)、一緒(いっしょ)に 映画(えいが)を
  見(み)に 行(い)きませんか?
  Kondo, issho ni eiga wo mini ikimasenka?
  Potremo andare a vedere un film la prossima volta?

  いいですね。 いつ 行(い)きましょうか?
  
Iidesune. Itsu iki mashoka?
      
Buon idea! Quando andiamo?

two 今週(こんしゅう)の 金曜日(きんようび)は どうですか?
      
Konshu no kinyobi wa doudesuka?
  Che ne dici di questa venerdi`?

      今週(こんしゅう)ですか。
  今週(こんしゅう)の 金曜日(きんようび)は ちょっと 用事(ようじ)が・・・。
  来週(らいしゅう)の 月曜日(げつようび)は ダメですか?
      
Konshu desuka.
       Konshu no kinyobi wa chotto yoji ga....
       Raishu no getsuyobi wa, dame desuka?

  Ah...questa settimana...
       Ho altro programma...
       Sei occupato lunedi` prossimo?

       あ、いいですよ。
        じゃあ、来週(らいしゅう)の 月曜日(げつようび)に 行(い)きましょう。
      
A, iidesuyo.
       Ja, raishu no getsuyobi ni ikimashou.

  Ah, va bene!
       Allora andiamo lunedi` prossimo.

Gelattino4_2

明日(あした)の 夜(よる)、ご飯(はん)を 食(た)べに 行(い)きませんか?
Ashita no yoru, gohan wo tabeni ikimasenka?

Kaori4

いいですよ。そのあと、踊(おど)りに 行(い)きましょうよ!
Iidesuyo. Sono ato, odori ni ikimashoyo!

Gelattino4_2 いいですね、でも、ボクは カラオケにも 行(い)きたいです。
Iidesune, demo boku wa karaoke nimo ikitaidesu.

Kaori4

それじゃあ、夕食(ゆうしょく)を 食(た)べてから、カラオケで 歌(うた)って、その後(あと)で クラブで 踊(おど)りましょう
Soreja, yushoku wo tabete kara, karaoke de utatte, sonoatode kurabu de odorimasho!

============================================

clipVOCABOLARIO

今度(こんど) / kondo : prossimavolta

一緒(いっしょ)に / issho ni : con

映画(えいが) / eiga : film

今週(こんしゅう) / konshu : questa settimana

用事(ようじ) / youji : programma

来週(らいしゅう) / raishu : prossima settimana

今週(こんしゅう) / konshu : questa settimana

だめ / dame : impossibile

ご飯(はん) / gohan : pasto

そのあと / sonoato : dopo

踊(おど)る / odoru : ballare

カラオケ / karaoke : karaoke

歌う / utau : cantare

クラブ / kurabu : club

|

16/03/10

Unita`5-4 >> 「(目的(もくてき))に(へ)」

Oggi studiamo 「(目的)に」 
- Particelle "に" e con verbi di movimento.
    (andare) a, in / (venire) da / (partire) per

Unita5_4 

============================================

one ラザッチャさんは、昨日(きのう)、デパート 行(い)きました。
      Lasaccia san wa, kinou, depato e ikimashita.
      Ieri Lasaccia e` andato ai grandi magazzini.

two (彼女は)デパートで、靴(くつ)を 買(か)いました。
      
(kanojo wa) Depato de, kutsu wo kaimashita.
      
Ha comprato le scarpe ai i grandi magazzini.

onetwo ラザッチャさんは、昨日(きのう)、デパート 靴(くつ)を 買(か)い 行(い)きました。
            
Lasaccia san wa, kinou, depato e kutsu wo kaini ikimashita.
            
Ieri Lasaccia e` andata a comprare le scarpe ai grandi magazzini. 

Gelattino4_2

しんのすけくんは、どこ 行(い)ったの?
Shinnosuke kun wa, doko ni ittano?

Kaori4

しんのすけは、レストラン 昼(ひる)ごはんを 食(た)べ 行(い)ったわよ。
Shinnosuke wa, resutoran ni hirugohan wo tabeni ittawayo.

Gelattino4_2 ボクは、今度(こんど)の 日曜日(にちようび)に、ママと 京都(きょうと) 行(い)くんだ。
Boku wa, kondo no nichiyobi ni, mama to Kyoto ni ikunda.

Kaori4

私(わたし)は、パパと 図書館(としょかん) 行(い)くのよ。
Watashi wa, papa to toshokan ni ikunoyo.

============================================

clip VOCABOLARIO

デパート / depato : grandi magazzini

靴(くつ) / kutsu : le scarpe

レストラン / resutoran : ristorante

昼(ひる)ごはん / hirugohan : pranzo

日曜日(にちようび) / nichiyobi : domenica

図書館(としょかん) / toshokan : biblioteca

|

14/03/10

Unita`5-3 >> 「いつ」

Oggi studiamo 「いつ」 - Quando?

Unita5_3 

============================================

one ジェラッティさんは、何月(なんがつ)に、日本(にほん)に 来(き)ましたか?
      Gelatti san wa, nangatsu ni, nihon ni kimashitaka?
      Gelattino, in che mese sei venuto in Giappone?
      
      私(わたし)は、6月(ろくがつ)に 日本(にほん)に 来(き)ました。
      Watashi wa, rokugatsu ni nihon ni kimashita.
      Sono venuto in giugno in Giappone.

      では、セレーナさん、あなたは?
      Dewa, Serena san, anata wa?
      Allora, Serena, e tu?

      私(わたし)は 去年(きょねん)の 秋(あき)に 来(き)ました。
      Watashi wa, kyonen no aki ni kimashita.
      Io invece lo scorso autunno.

two サブリナさんは、いつ、日本(にほん)に 来(き)ますか?
      
Sabrina san wa, itsu, Nihon ni kimasuka?
      
Quando viene Sabrina in Giappone?

      まだ わかりません。
      Mada wakarimasen.
      Ancora non lo so.

      では、マリアルイーザさんは?
      Dewa, Marialuisa san wa?
      E Marialuisa?

     たぶん、今年(ことし)の クリスマスの頃(ころ)です。
     Tabun, kotoshi no kurisumasu no koro desu.
     Forse, questo natale.      
      

Gelattino4_2

ステファーニャは、いつ 日本(にほん)に 来(く)るの?
Stefania wa, itsu Nihon ni kuru no?

Kaori4

彼女(かのじょ)は、今週末(こんしゅうまつ)に 日本(にほん)に 来(く)るわよ!
Kanojo wa, konshumatsu ni Nihon ni kuruwayo!

Gelattino4_2 かおりちゃんは、いつ イタリアに 行(い)くの?
Kaori chan wa, itsu Italia ni ikuno?

Kaori4

私(わたし)は、来年(らいねん)、イタリアに 行(い)くわ!
Watashi wa, rainen, Italia ni ikuwa!

============================================

clipVOCABOLARIO

いつ / itsu : quando

いつ頃(ごろ) / itsugoro : quando circa

何月(なんがつ)に / nangatsu ni : in che mese

何日(なんにち)に / nannichi ni : che giorno

何曜日(なんようび)に / nanyobi ni : che giorno della settimana

何年(なんねん)に / nannen ni : in che anno

もうすぐ、まもなく / mousugu, mamonaku : fra poco

今週末(こんしゅうまつ) / konshumatsu : questo fine-settimana

来年(らいねん) / rainen : l'anno prossimo

|

Unita`5-2 >> 「(交通手段(こうつうしゅだん))~で」

Oggi studiamo 「(交通手段)で」 - Joshi che esprime il complemento di mezzo.

Unita5_2

============================================

one 【カオリとジェラッティが 学校(がっこう)に いる場合(ばあい)】
      (Kaori e Gelattino stanno a scuola.)

・私(わたし)は、学校(がっこう)へ 来(き)ます。
      Watashi wa, gakko e kimasu.
      Vengo a scuola.

・ぼくは、電車(でんしゃ)で、学校(がっこう)へ 来(き)ます。
   Boku wa, densha de, gakko e kimasu.
  Vengo a scuola con il treno.

・ジェラッティさんは、電車(でんしゃ)で 学校(がっこう)へ 来(き)ますか?
      Gelatti san wa, densha de gakko e kimasuka?
      Gelattino, vieni a scuola con il treno?

・はい、私(わたし)は、電車(でんしゃ)で 学校(がっこう)へ 来(き)ます。
      Hai, watashi wa, densha de gakko e kimasu.
      Si`, vengo a scuola con il treno.

two 【カオリとジェラッティが 学校(がっこう)に いない場合(ばあい)】
      (Kaori e Gelattino non stanno a scuola.)

・ジェラッティさんは、電車(でんしゃ)で 学校(がっこう)へ 行(い)きますか?
      Gelatti san wa, densha de gakko e ikimasuka?
     Gelattino, vai a scuola con il treno?

・はい、私(わたし)は、電車(でんしゃ)で 学校(がっこう)へ 行(い)きます。
      Hai, watashi wa, densha de gakko e ikimasu.
      Si`, vado a scuola con il treno.

・サブリナさんは、地下鉄(ちかてつ)で 学校(がっこう)へ 行(い)きますか?
      Sabrina san wa, chikatetsu de gakko e ikimasuka?
      Sabrina va a scuola con la metropolitana?

・いいえ、サブリナさんは、学校(がっこう)へ 歩(ある)いて 行(い)きます。
      Iie, Sabrina san wa, gakko e aruite ikimasu.
      No, lei va a scuola a piedi.

Gelattino4_2

キミは、バスで 来(き)たの?
Kimi wa, basu de kitano?

Kaori4

ううん、私(わたし)は、地下鉄(ちかてつ)で 来(き)たわ。
Uun, watashi wa, chikatetsu de kitawa.

Gelattino4_2 サブリナは、何(なに)で 来(く)るのかな?
Sabrina wa, nani de kurunokana?

Kaori4

サブリナは、飛行機(ひこうき)で 来(く)るわよ。
Sabrina wa, hikoki de kuruwayo.

============================================

clip VOCABOLARIO

学校(がっこう) / gakko : scuola

来(く)る / kuru : venire

行(い)く / iku : andare

電車(でんしゃ) / densha : treno

歩(ある)く / aruku : andare a piedi, camminare

地下鉄(ちかてつ) / chikatetsu : metropolitana

バス / basu : autobus

飛行機(ひこうき) / hikoki : aereo

交通手段(こうつうしゅだん) / kotsushudan : mezzi di trasporto

|

18/11/09

Unita`5-1 >> 「~へ(に) ~ます」

Oggi studiamo 「~へ(に) ~ます」

Unita5_1

============================================

one パニーロは、会社員(かいしゃいん)です。
      Paniro wa, kaishain desu.
      
Paniro e` impiegato.

      パニーロは、毎日(まいにち)、会社(かいしゃ) 行(い)きます
      Paniro wa, mainichi, kaisha he ikimasu.
      Paniro va in ufficio ogni giorno.

two 土曜日(どようび)と 日曜日(にちようび)には、会社(かいしゃ)
 
 行(い)きません

      Doyobi to nichiyobi niwa, kaisha he ikimasen.
     Il sabato e la domenica non va in ufficio.

      
パニーロは、今度(こんど)の 日曜日(にちようび)に、ラザッチャと
  京都(きょうと) 行(い)きます
      
Paniro wa, kondo no nichiyobi ni, Lasaccia to Kyoto ni ikimasu.
      
Questa domenica, Paniro va a Kyoto con Lasaccia.

Gelattino4_2

ボクは、明日(あした)、学校(がっこう) 行(い)きます
Boku wa, ashita, gakko e ikimasu.

Kaori4

ジェラッティさんは、水曜日(すいようび)に、病院(びょういん) 行(い)きますか?
Gelatti san wa, suiyobi ni, byoin e ikimasuka?

Gelattino4_2 ボクは、水曜日(すいようび)には、病院(びょういん) 行(い)きません
Boku wa, suiyobi ni wa, byoin e ikimasen.

Kaori4

では、水曜日(すいようび)に、一緒(いっしょ)に 遊園地(ゆうえんち) 行(い)きましょう
Dewa, suiyobi ni, issho ni yuenchi ni ikimasyo.

============================================

clip VOCABOLARIO

会社員(かいしゃいん) / kaishain : impiegato

毎日(まいにち) / mainichi : ogni giorno

会社(かいしゃ) / kaisha : ditta, ufficio

行(い)く / iku : andare

学校(がっこう) / gakko : scuola

病院(びょういん) / byoin : ospedale

では / dewa : quindi

一緒(いっしょ)に / isshoni : con

遊園地(ゆうえんち) / yuenchi : parco dei divertimenti

|

Unita`5-1 >> 「~へ(に) ~ます」

Oggi studiamo 「~へ(に) ~ます」

Unita5_1

============================================

one パニーロは、会社員(かいしゃいん)です。
      Paniro wa, kaishain desu.
      
Paniro e` impiegato.

      パニーロは、毎日(まいにち)、会社(かいしゃ) 行(い)きます
      Paniro wa, mainichi, kaisha he ikimasu.
      Paniro va in ufficio ogni giorno.

two 土曜日(どようび)と 日曜日(にちようび)には、会社(かいしゃ)
 
 行(い)きません

      Doyobi to nichiyobi niwa, kaisha he ikimasen.
     Il sabato e la domenica non va in ufficio.

      
パニーロは、今度(こんど)の 日曜日(にちようび)に、ラザッチャと
  京都(きょうと) 行(い)きます
      
Paniro wa, kondo no nichiyobi ni, Lasaccia to Kyoto ni ikimasu.
      
Questa domenica, Paniro va a Kyoto con Lasaccia.

Gelattino4_2

ボクは、明日(あした)、学校(がっこう) 行(い)きます
Boku wa, ashita, gakko e ikimasu.

Kaori4

ジェラッティさんは、水曜日(すいようび)に、病院(びょういん) 行(い)きますか?
Gelatti san wa, suiyobi ni, byoin e ikimasuka?

Gelattino4_2 ボクは、水曜日(すいようび)には、病院(びょういん) 行(い)きません
Boku wa, suiyobi ni wa, byoin e ikimasen.

Kaori4

では、水曜日(すいようび)に、一緒(いっしょ)に 遊園地(ゆうえんち) 行(い)きましょう
Dewa, suiyobi ni, issho ni yuenchi ni ikimasyo.

============================================

clip VOCABOLARIO

会社員(かいしゃいん) / kaishain : impiegato

毎日(まいにち) / mainichi : ogni giorno

会社(かいしゃ) / kaisha : ditta, ufficio

行(い)く / iku : andare

学校(がっこう) / gakko : scuola

病院(びょういん) / byoin : ospedale

では / dewa : quindi

一緒(いっしょ)に / isshoni : con

遊園地(ゆうえんち) / yuenchi : parco dei divertimenti

|

07/07/09

Unita`4-2 >> 「~で、~を~ます」

Oggi studiamo 「~で、~を~ます」

Unita4_2 

============================================

one どこ、昼(ひる)ごはん 食(た)べますか?
      Doko de, hirugohan wo tabe masuka?
      Dove pranzi?

two 会社(かいしゃ)、昼(ひる)ごはん 食(た)べます
      Kaisha de, hirugohan wo tabe masu.
      Pranzo in ufficio.

Gelattino4_2

どこ、新聞(しんぶん) 読(よ)みますか?
Doko de, shimbun wo yomi masuka?

Kaori4

私(わたし)は、電車(でんしゃ)の 中(なか) 新聞(しんぶん) 読(よ)みます。
Watashi wa, densha no naka de shimbun wo yomimasu.

Gelattino4_2

サブリナは、どこ 洋服(ようふく) 買(か)いますか?
Sabrina wa, doko de yofuku wo kaimasuka?

Kaori4

彼女(かのじょ)は、ラ・リナシェンテ 洋服(ようふく) 買(か)います。
Kanojo wa, La Rinascente de yofuku wo kaimasu.

============================================

clip VOCABOLARIO

どこ / doko : dove

新聞(しんぶん) / shimbun : giornale

読(よ)む / yomu : leggere

電車(でんしゃ) / densha : treno

中(なか)で / naka de : in

洋服(ようふく) / yofuku : vestito

買(か)う / kau : comprare

|

05/07/09

Unita`4-1 >> 「Aは、Bを~ます」

Oggi studiamo 「Aは、Bを~ます」

Unita4_1

============================================

one あなた、何(なに) 食(た)べますか?
      Anata wa, nani wo tabemasuka?
   Che cosa mangi?

two 私(わたし)、パン 食(た)べます。
      Watashi wa, pan wo tabemasu.
      Mangio del pane.

Gelattino4_2

あなた、何(なに) 飲(の)みますか?
Anata wa, nani wo nomi masuka?

Kaori4

私(わたし)、コカコーラ 飲(の)みます。
Watashi wa, kokakora wo nomi masu.

Gelattino4_2 あなた、テレビ 見(み)ますか?
Anata wa, terebi wo mi masuka?

Kaori4

はい。私(わたし)、テレビ 見(み)ます。
Hai. Watashi wa, terebi wo mi masu.

============================================

clip VOCABOLARIO

何(なに) / nani : che cosa

パン / pan : pane

飲(の)む / nomu : bere

コカコーラ / kokakora : coca-cola

テレビ / terebi : televisione

見(み)る / miru : guardare

|

27/05/09

Unita`3-5 >> 「何時(なんじ)に~ますか?」

[疑問形(ぎもんけい)/ interrogativi]

Oggi studiamo 「何時(なんじ)に~ますか?」

Questa frase significa "a che ora....       ?."

U3_5

============================================

one あなたは、毎朝(まいあさ) 何時(なんじ)に 起(お)きますか?
      Anata wa, maiasa nanji ni okimasuka?
      A che ora ti alzi ogni mattina?

two あなたは、何時(なんじ)に 学校(がっこう)に 行(い)きますか?
      Anata wa, nanji ni gakkou ni ikimasuka?
      A che ora vai a scuola?

Gelattino4_2

あなたは、何時(なんじ)に お昼(ひる)ご飯(はん)を 食(た)べますか?
Anata wa, nanji ni ohiru gohan wo tabemasuka?

Kaori4

私(わたし)は、12時半(じはん)に お昼(ひる)を 食(た)べます。
Watashi wa, 12 ji han ni ohiru wo tabemasu.

Gelattino4_2 あなたは、何時(なんじ)に 寝(ね)ますか?
Anata wa, nanji ni nemasuka?

Kaori4

毎晩(まいばん)、11時(じ)に 寝(ね)ます。
Maiban, 11 ji ni nemasu.

============================================

clip VOCABOLARIO

昼ご飯(ひるごはん) / hirugohan : pranzo

食(た)べる / taberu : mangiare

毎晩(まいばん) / maiban : ogni sera

| | Commenti (0)

26/05/09

Unita`3-4 >> 「~ました/ませんでした」

[過去形(かこけい)・否定形過去(ひていけいかこ) / passato perfettivo, passato perfettivo negativo]

Oggi studiamo 「~ました/ませんでした」.

U3_4

============================================

one わたしは、昨日(きのう)、会社(かいしゃ)に 行(い)きました
      Watashi wa, kinou kaisha ni iki mashita.
      Ieri sono andato in ufficio.

two わたしは、昨日(きのう)、会社(かいしゃ)に 行(い)きませんでした
      Watashi wa, kinou kaisha ni iki masendeshita.
      Ieri non sono andato in ufficio.

Gelattino4_2

あなたは、昨日(きのう) 学校(がっこう)に 行(い)きましたか?
Anata wa, kinou gakkou ni ikimashitaka?

Kaori4

はい、私(わたし)は、昨日(きのう) 学校(がっこう)に 行きました
Hai, watashi wa, kinou gakkou ni ikimashita.

Gelattino4_2 あなたは、一昨日(おととい) 公園(こうえん)に 行(い)きましたか?
Anata wa, ototoi kouen ni ikimashitaka?

Kaori4

いいえ、私(わたし)は、公園(こうえん)に 行(い)きませんでした
Iie, watashi wa, kouen ni ikimasendeshita.

============================================

clip VOCABOLARIO

昨日(きのう) / kinou : ieri

はい / hai : si`

公園(こうえん) / kouen : parco

| | Commenti (0)